PRO5 groepsfoto site

10 Basisuitgangspunten van PRO5

1 Een sterke gemeente maak je samen

Versterken van de democratie is een hoofdpunt. De politiek kan dat niet alleen.
De inwoners van de gemeente zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen leven en voor het samen leven. Mensen geven daar zelf vorm en inhoud aan.

Onze gemeente is rijk aan verenigingen, stichtingen, raden, vertegenwoordigers van ondernemers, etc. Deze organisaties ondersteunen en versterken de samenleving en zijn een verbinding tussen de burgers en de gemeente. Wij streven naar het zoveel mogelijk luisteren naar en betrekken van inwoners bij het bestuur van de gemeente via (dorps)raden en andere verenigingen en door bijvoorbeeld inspraak, interactief beleid, klanttevredenheidsonderzoek, etc..

2 Zorg voor wie dat nodig heeft

Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid, maar dat neemt niet weg dat mensen elkaar nodig hebben en dat mensen door verschillende oorzaken al dan niet tijdelijk zorgbehoevend kunnen worden. PRO5 wil zorg die dicht bij huis georganiseerd is, van goede kwaliteit en betaalbaar. Het is belangrijk dat professionele organisaties samenwerken met vrijwilligers die door de gemeente ondersteunt worden. Mantelzorgers zijn belangrijk en verdienen ondersteuning bij het uitvoeren van hun vaak zware taak.

3 Meedoen

PRO5 wil dat iedereen mee kan doen.
De komende jaren krijgt de gemeente veel nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs. Wij willen dat de gemeente de kans grijpt om ondersteuning dicht bij onze inwoners te houden of ondersteuning te realiseren die mensen in staat stelt mee te doen op een manier die bij ze past. Ondersteuning van jeugd en passend onderwijs kan het beste dicht bij huis georganiseerd worden. Vrijwilligers verdienen ondersteuning om het waardevolle werk dat zij doen voort te blijven zetten. Sport, cultuur en educatie geeft mensen kansen om mee te doen en het is daarom belangrijk dat de gemeente dit soort voorzieningen stimuleert.
Door toegankelijke schuldhulpverlening en preventie bevordert de gemeente het terugdringen van inwoners met problematische schulden. Door effectief minimabeleid bevordert de gemeente de financiële zelfredzaamheid van inwoners en wordt niemand buitengesloten.

4 Duurzame ontwikkeling creëert kansen

Duurzaamheid is een kernwaarde voor PRO5. Naast milieuwinst draagt duurzaamheid bij aan de besparing van kosten, levert het werk op en draagt het bij aan de sociale cohesie. Duurzaamheid is geen apart beleidsaspect maar binnen het gehele beleid van de gemeente moet dit geïntegreerd zijn.

Enkele concrete voorbeelden waarop een (lokale) duurzame ontwikkeling vorm krijgt zijn bijvoorbeeld: investeren in werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een halt aan de groei van intensieve veehouderijen, een gezondere leefomgeving, respect voor historie en archeologie, grenzen aan milieuvervuiling en verlies biodiversiteit, investeren in duurzame energiebronnen en duurzaam bouwen, samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente gericht op creëren van passend onderwijs en werk, en aandacht voor lokale en regionale producten.

5 Buitengebied in balans

Het buitengebied is er voor iedereen! Het is belangrijk dat de activiteiten in het buitengebied in balans zijn, en dat het niet – zoals lang het geval is geweest – doorslaat naar bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van de Intensieve Veehouderij. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan een buitengebied waar op een gezonde en prettige manier gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. Blijvende aandacht is nodig voor ontwikkeling en behoud van natuur en groen.

6 Werken en ondernemen

Werk is een belangrijke manier om mee te doen, een bijdrage te leveren en te voorzien in je eigen levensonderhoud en dat van je kinderen. De gemeente bevordert daarom de werkgelegenheid en vraagt van mensen die kunnen werken, dat ze dat ook doen, voordat de gemeente in hun levensonderhoud voorziet. De gemeente zet zich in voor mensen die door een arbeidsbeperking minder makkelijk aan werk komen.
Bladel is een ondernemende gemeente. PRO5 staat positief ten opzichte van ondernemen als dat ondernemen werkgelegenheid en maatschappelijke waarde creëert en oog heeft voor mens en milieu, oftewel maatschappelijk verantwoord ondernemen is.

7 Bladel bereikbaar en mobiel

Autoverkeer moet zoveel mogelijk om de bewoonde kernen heen geleid worden.
De gemeente moet zorgen voor goede en veilige fietsroutes en waar nodig vervoer op maat. De gemeente, burgers en de bedrijven zijn ieder verantwoordelijk voor het verstandig omgaan met mobiliteit en het beperken van autoverkeer. Bijvoorbeeld door vaker de fiets of het openbaar vervoer te gebruiken, door vervoersmanagement (bedrijven), carpooling, etc.

8 Woningen bouwen naar behoefte

PRO5 wil een woningbeleid met eerlijke kansen voor iedereen en een gezonde doorstroming. Starters, senioren, mensen met een laag inkomen en mensen met een beperking willen allemaal prettig wonen. Belangrijk is dat mensen zoveel mogelijk de eigen regie behouden met betrekking tot bouwen en wonen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van betaalbaarheid (aandacht voor goedkope huurwoningen), toegankelijkheid, veiligheid en duurzaamheid.

9 Een leefbare, veilige gemeente

Vele factoren zijn bepalend voor de leefbaarheid in onze gemeente, zoals de woonomgeving, voorzieningen, welzijn, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en sport, natuur en milieu, werken en bedrijvigheid. Inwoners en gemeente zorgen dus samen voor leefbaarheid.
Een gevoel van veiligheid bevordert de leefbaarheid. Handhaving is een centraal thema voor de gemeentelijke organisatie en voor de politie. De politie moet dicht bij de burger staan. Criminaliteitsbestrijding blijft een combinatie van repressie en preventie.
Samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie en justitie en bedrijven en verenigingen helpt de veiligheid.

10 Modern bestuur, minder bureaucratie

De gemeentelijke organisatie beheert het geld van de gemeente en levert diensten aan de burgers. Wij willen een moderne, flexibele organisatie die efficiënt en klantvriendelijk werkt, met moderne communicatiemiddelen en korte lijnen. Geen hokjesgeest, iedereen werkt voor de inwoners van de gemeente Bladel. We willen dat de politiek de kaders aangeeft. Het college van burgemeester en wethouders moet een modern professioneel bestuur zijn, dat leiding geeft aan de ambtelijke organisatie. Een degelijk financieel beleid is daarin onmisbaar. PRO5 wil ambtenaren die de beste dienstverleners willen zijn, die verstaanbaar en bereikbaar zijn voor de inwoners. Voor de beste kwaliteit voor onze inwoners werken we waar nodig regionaal samen. De gemeente moet innovatief zijn in het besturen en in het betrekken van de inwoners bij belangrijke beslissingen voor Bladel.

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart