pro5 groepsfoto

Begroting 2015: PRO5 ziet kansen!

Door Marcel Roks, fractievoorzitter PRO5, lid Commissie Grondgebied

Op 6 november 2014 hebben we een beschouwing gegeven op de gemeentelijke begroting van 2015 waarin we onze mening gaven over plannen van het College van B&W. U leest daarin dat PRO5 een bruisende partij is die kansen ziet in een wereld vol bezuinigingen.

Beleidsarme Begroting

Deze begroting is de eerste sinds de verkiezingen. Omdat het raadsprogramma hier nog niet in verwerkt is het een zgn. beleidsarme begroting. Toch is 2015 een zeer belangrijk jaar voor PRO5. De sluitende begroting is belangrijk en het meerjarenperspectief stemt positief.

Er staat echter veel te gebeuren. Bezuinigingskeuzes die eerder gemaakt zijn worden in 2015 uitgevoerd en daardoor ook gevoeld. Wij accepteren en respecteren deze keuzes maar maken ons ook zorgen over de uitwerking. Daarom willen we alert blijven op ongewenste en onvoorziene effecten.
De begroting is ingedeeld in 3 thema's: - milieu en leefomgeving, economie en mens en maatschappij. Een paar zaken willen we graag extra belichten.

Milieu en leefomgeving

Op het gebied van milieu en leefomgeving is de blijvende aandacht voor het scheiden van afval, het duurzaam verwerken ervan en het principe van de vervuiler betaalt, voor PRO5 zeer belangrijk. We zijn dan ook tevreden dat daar in 2015 nog meer werk van gemaakt wordt.

Urgentiegebieden

De Raad staat voor de opgave urgentiegebieden aan te wijzen. Door het aanwijzen van deze gebieden krijgen we extra mogelijkheden in aanvulling op de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen we de leefbaarheid rondom intensieve veehouderijen per aangewezen gebied verbeteren. Om tot oplossingen te komen vindt Pro5 het noodzakelijk dit in dialoog met de betrokkenen te doen.

Centrummanagement

In economische zin zien we in 2015 veel kansen voor centrummanagement en de bijdrage aan bijvoorbeeld de gezamenlijke ambitie op het gebied van sfeer en beleving, veiligheid, werkgelegenheid en regionale aantrekkingskracht. Wij vinden een financiële bijdrage aan centrummanagement daarom zeer gerechtvaardigd. De fractie PRO5 heeft hiervoor een amendement ingediend. Wij hebben hiermee het initiatief genomen, een voorstel in te dienen om meer geld uit te trekken voor het Centrummanagement. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Glasvezelnet

Wij vinden dat de gemeente alles op alles moet zetten om een dekkend glasvezelnetwerk in 2015 te realiseren. Los van persoonlijk gebruik is het voor bedrijven onmisbaar en voor de toepassingen binnen de zorg soms letterlijk van levensbelang.

Werkgelegenheid

Op het gebied van werkgelegenheid liggen er grote uitdagingen die groter worden vanaf 2015 als de participatiewet zijn intrede doet. We hebben sterke organisaties zoals de ISD en de WVK. Voor PRO5 is het belangrijk om enerzijds vernieuwende manieren te vinden om mensen aan het werk te helpen en anderzijds bewezen kwaliteiten van bijvoorbeeld WVK en ISD voort te blijven zetten. Voor PRO5 is het van groot belang dat mensen die niet op eigen kracht aan het werk kunnen, niet als gevolg van veranderingen en bezuinigingen tussen wal en schip vallen. Daar zullen onze keuzes steeds op gericht zijn. Voor ons betekent dat: een mensgerichte benadering, het ontzorgen van werkgevers en een fatsoenlijk minimabeleid.

Jeugdzorg

Tevens op het thema mens en maatschappij is 2015 ook het jaar waarin we voor de enorme taak staan om met minder geld evenveel kinderen en hun ouders te gaan ondersteunen, in het kader van de nieuwe jeugdwet. We zijn tevreden dat we er als gemeente in geslaagd zijn om binnen het gestelde tijdspad de vereiste stappen tot nu toe te doorlopen. Nu komt het er vanaf 1 januari 2015 op aan. Voor PRO5 is het belangrijk dat kinderen dichter bij huis geholpen kunnen worden en ook sneller en eenvoudiger kwalitatief goede ondersteuning krijgen. Voor veel kinderen en hun ouders zijn het onzekere tijden door al deze veranderingen. Wij hechten er waarde aan dat onze inwoners zo snel als mogelijk van alle informatie voorzien worden die zij nodig hebben, en dat de continuïteit van zorg geborgd is.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer en de bezuinigingen op de Lijnbus Reusel -Tilburg baart ons zorgen. Niet de gemeente maar de Provincie is daarvoor verantwoordelijk. In de visie over openbaar vervoer staat beschreven dat het Brabants openbaar vervoer moet passen bij de vraag van de reiziger en passen bij de Brabantse samenleving: vraaggericht, verbindend en verantwoord, nu en in de toekomst. PRO5 heeft via een motie het college opgeroepen in overleg te treden met de provincie Noord Brabant zodat de dienstregeling op het traject Reusel – Tilburg in heroverweging wordt genomen en dat de buslijn Eindhoven-Reusel en Reusel-Tilburg beter op elkaar worden afgestemd. Deze motie is unaniem aangenomen. Het college moet dus aan de slag!

Investeren in mensen en met mensen

Samengevat zal 2015 echt een jaar zijn waarin wij kansen krijgen om te investeren in mensen. En om dat ook te doen sámen met die mensen. Dat is waar we voor staan. We zullen daarbij slim en zuinig om moeten gaan met ons geld. Dit om ervoor te zorgen dat het ook echt besteed wordt op een manier die toekomstbestendig en die vooral ook gericht is op mensen die dreigen uit het zicht te raken door bezuinigingen, veranderingen, werkloosheid, armoede, eenzaamheid of beperkingen. Dat we daarbij samenwerken met andere gemeenten is voor ons vanzelfsprekend en noodzakelijk.

Nieuwsbrief

Vul hier je naam in om je aan te kunnen melden
Vul hier je achternaam in
We hebben je mailadres nodig om de nieuwsbrief te kunnen verzenden. We geven je gegevens NIET aan derden!
Ongeldige invoer

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart