pro5 groepsfoto

Meerderheid raad stemt in met PRO5-voorstel: Gezondheid op EEN!

Op 11 mei heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van PRO5 om de gezondheidsrisico's die een relatie hebben met veehouderijen, zo veel mogelijk te beperken. Daarmee is het voorstel dus aangenomen!

Na een lange en intensieve periode voor onze partij zijn wij uiteraard zeer tevreden over deze uitkomst.

muddy-pigWat ging er aan vooraf?

In 2013 heeft de gemeenteraad in de plattelandsnota de ambitie vastgelegd om negatieve effecten door intensieve veehouderij te beperken. De raad heeft toen ook vastgelegd welke maatregelen er genomen moeten worden om die ambitie te bereiken. Met het het RIVM-onderzoek, waar een relatie gelegd werd tussen gezondheidsrisico's en veehouderijen, werden wij gesterkt in onze missie om gezondheid op één te laten staan.

2017: ambitie van de raad en voorstel van het college sluit niet aan

De ambitie van de raad is onveranderd gebleven. In de keuzenota voor plattelandsbeleid heeft de raad als ambitie gesteld dat er een maximale beperking van gezondheidsrisico's moet zijn.

Het college stelde echter voor om intensieve veehouderijen de ruimte te geven om nog meer dieren te houden als zij met behulp van technieken (luchtwassers) de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen laten afnemen. Dat klinkt in eerste instantie sympathiek, omdat er niemand tegen kan zijn dat "emissies" naar beneden gaan.

Het college ging hier echter volkomen voorbij aan het feit dat de risico's voor de gezondheid niet alleen veroorzaakt worden door de zgn emissies die met luchtwassers te beïnvloeden zijn, maar dat er ook een relatie ligt met de hoeveelheid mest en de hoeveelheid dieren. Luchtwassers bieden daar geen uitkomst als het gaat om bescherming van mensen.

Huidige wet en regelgeving biedt onvoldoende bescherming voor gezondheid

Daarnaast is het zo dat gezondheidsinstanties zeggen dat de normering voor fijnstof die op dit moment gehanteerd wordt (binnen de wet geurhinder en veehouderij) onvoldoende bescherming biedt voor de gezondheid van mensen. Op dit moment wordt die wet geëvalueerd. Ook voor endotoxinen is nog geen gevalideerd toetsingskader. Met andere woorden, als er vergunningen aangevraagd worden voor uitbreidingen, dan kan er op dit moment niet getoetst worden of dat veilig is.

Mest

Dan de mestproblematiek. Meer vee betekent uiteraard meer mest en meer mestfabrieken om van de mest af te komen. Het feit dat de provincie ruim baan wil geven aan mestfabrieken in de provincie en dat er ook mest van buiten de provincie hierheen mag komen zien wij als bedreiging en zeer onwenselijk.

Wij vinden dat het college met het mogelijk maken van meer vee niet redeneert vanuit gezondheid maar vanuit het economisch verdienmodel van de intensieve veehouder. Het gegeven dat 70 tot 100% van de productie bedoeld is voor de export maar dat de schadelijke gevolgen van de industrialisatie van de veesector voor rekening komt van de inwoners van onze dorpen vinden we niet acceptabel.

Vergunning die verleend worden kunnen niet teruggedraaid worden

Een ander bezwaar van het collegevoorstel was het feit dat er naar aanleiding van de onderzoeken die gedaan zijn door het RIVM en de vervolgonderzoeken die nog gaande zijn, er nog geen wet en regelgeving is aangepast en er nog geen nieuwe toetsingsinstrumenten zijn ontwikkeld die ons meer beschermen. Probleem is dat iedere vergunning die na de raadsvergadering van 11 mei verstrekt wordt, niet meer teruggedraaid kan worden.

Tot slot vinden wij het voorstel van het college dat veehouderijen de mogelijkheid geeft om uit te breiden, extra risicovol als de provincie inderdaad besluit dat bouwblokken groter mogen worden, namelijk de 2,5 ha die voorgesteld wordt.

Maart 2017: Wethouder Veldhuizen trad af en PRO5 zegt vertrouwen op

Omdat volgens onze toenmalige wethouder, Joan Veldhuizen, het voorgestelde beleid de gezondheidsrisico's niet maximaal beperkte, kon zij daar geen verantwoordelijkheid voor dragen als wethouder van onder andere gezondheid. In dezelfde vergadering zegde de PRO5-fractie het vertrouwen op in de coalitiepartners CDA en VHP. Wat volgde was een enorme hoeveelheid aandacht voor dit onderwerp.

Themabijeenkomst 6 mei: gezondheid & veehouderij

Op 6 mei organiseerde PRO5 een themabijeenkomst over gezondheid en veehouderij. We hebben daar ons standpunt toegelicht en hoe dat verschilt van het voorstel van het college. Mariken Ruiter, arts en onderzoeker lichtte de risico's toe. De grote opkomst en de positieve reacties hebben ons gesterkt in de gedachte dat we op de goede weg zijn. We zijn daarom extra verheugd dat we nu ook op 11 mei daadwerkelijk iets bereikt hebben.

Wat hebben we op 11 mei bereikt?

De raad heeft ingestemd met ons voorstel, dat het volgende inhield:

  • Een grens trekken op het huidige niveau van het aantal dieren waar een vergunning voor is.
  • Pas als er een toetsingsinstrument is om nieuwe vergunningsaanvragen te beoordelen, worden er regels opgesteld om eventueel af te kunnen wijken hiervan.
  • De norm voor overlast van geur wordt verder aangescherpt.
  • Vergunningen voor mestverwerkers worden pas in behandeling genomen als er een gezondheidsinstrument ligt dat gebruikt kan worden bij de beoordeling van deze aanvragen.

Hoe nu verder?

Met dit besluit zijn we er nog lang niet. In Brussel, Den Haag en Den Bosch wordt beleid gemaakt dat invloed heeft op de situatie in onze gemeente. Wij hopen dat er spoedig wetgeving of maatregelen voor handen zijn die ons verder kunnen helpen om gezondheidsrisico's blijvend te beperken. Voor nu was dit het hoogst haalbare en daar zijn we tevreden over. Verder vinden wij het belangrijk dat de gemeente er alles aan doet om (biologische) kleinschaligheid in de sector te ondersteunen.

Wilt u ons steunen of meedenken in deze beweging naar een gezond Bladel? Word dan lid of neem contact met ons op.

More about:

Nieuwsbrief

* verplicht veld

PRO5 op facebook

PRO5 op YouTube

BLADEL • HAPERT • NETERSEL • CASTEREN • HOOGELOON

PRO5 © 2013-2018 | Inloggen
Website gerealiseerd door Apestaart